Všeobecné obchodné podmienky

 Nasledovné všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia Zmluvy o dielo, ku ktorej dochádza odoslaním záväznej objednávky na diaľku medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a ktorej predmetom je vyhotovenie diela vo forme webovej stránky objednanej zo strany Objednávateľa cez eshop „novewebstranky.sk“.

Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke „novewebstranky.sk“ a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Objednávateľom.

I. Výklad pojmov

 • Admin:  webový administrátor.
 • Responzivita: dizajn vytvorený tak, aby sa zobrazoval aj na desktope, tablete aj mobile.
 • Dielo:  webová stránka, ktorej typ a formát si zvolil Objednávateľ v eshope Zhotoviteľa www.novewebstranky.sk a ktorá je zo strany Zhotoviteľa naplnená podkladovými materiálmi, ktoré dodal Objednávateľ
 • Doména: zvolená adresa webstránok zo strany Objednávateľa (napríklad www.vasafirma.sk)
 • Eshop: e-shop na stránke www.novewebstranky.sk
 • Footer: spodná časť webstránky Objednávateľa
 • Objednávateľ:   fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v eshope www.novewebstranky.sk vybrala a záväzne objednala konkrétnu ponuku web stránky
 • Objednávka:  objednávkový formulár na stránke eshopu www.novewebstranky.sk, ktorý obsahuje identifikačné údaje Objednávateľa, druh vybranej služby, cenu za službu a ktorá sa stáva záväznou momentom odsúhlasenia všeobecných obchodných podmienok a finálnej ceny za objednávku.
 • Podkladové materiály:  obrazový, zvukový alebo zvukoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie v zodpovedajúcej kvalite, ktorú určí Zhotoviteľ pre účely zvolenej webstránky zo strany Objednávateľa
 • Prevádzkovateľ  “novewebstránky.sk” :  beVisible s.r.o., Gajova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 47584530, IČDPH: SK2024033297
 • Spam: nevyžiadaná elektronická pošta
 • Web admin: prístup Objednávateľa do rozhrania, kde uvidí stav prác na jeho objednávke.
 • Webhosting: miesto uloženia webstránky
 • Zhotoviteľ:  beVisible s.r.o., Gajova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 47584530, IČDPH: SK2024033297
 • Zmluva na diaľku: zmluva medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez ich súčasnej fyzickej prítomnosti najmä využitím webového sídla a elektronickej emailovej pošty, ktorá vzniká potvrdením záväznej objednávky v eshope www.novewebstranky.sk

II. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

 1. Zoznam ponúkaných webových stránok ako aj dodatočných služieb v ponuke Zhotoviteľa je uvedený v eshope na stránke www.novewebstranky.sk.
 2. Objednávateľ výberom svojej voľby webstránky a prípadného dodatočného typu služby, môže prostredníctvom eshopu tento produkt a služby nakúpiť. Kúpou sa rozumie potvrdenie Objednávky na stránke eshopu, pričom záväzným potvrdením Objednávky dochádza k uzavretiu Zmluvy o dielo a akceptácii Všeobecných obchodných podmienok. Zmluva o dielo vzniká odoslaním záväznej objednávky Objednávateľom a jej prijatím Zhotoviteľom, pričom Objednávateľ prečítanie všeobecných obchodných podmienok musí potvrdiť pred tým, ako odošle záväzné potvrdenie Objednávky. Bez súhlasu nie je možné objednávku odoslať.
 3. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná, a Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami a že odoslaním Objednávky vzniká povinnosť platby za objednané služby.

III. Lehoty a termíny

 1. Do 24 hodín od prijatej úhrady za Objednávku má Zhotoviteľ povinnosť informovať Objednávateľa, že jeho Objednávku a platbu za vybrané služby registruje, na základe čoho Zhotoviteľ posiela požiadavku na dodanie podkladových materiálov.
 2. Do 24 hodín od dodania všetkých podkladových materiálov zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi link do klientskej zóny s jemu prideleným prístupovým menom a heslom, v ktorej Objednávateľ môže online v čase vidieť stav práce na jeho objednanej webstránke.
  V klientskej zóne si Objednávateľ môže pozrieť stav úprav jeho web stránok a poslať prípadné poznámky na korekcie a úpravy. Objednávateľovi bude k jeho objednávke pridelený aj zodpovedný pracovník zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľovi bude doručený emailový kontakt na zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa, s ktorými môže komunikovať emailovou formou.
 3. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej kvalite a objeme. Obrázkové materiály musia byť zo strany Objednávateľa dodané ideálne v kvalite full HD 1920×1080 pixelov. Podkladové materiály vo forme textu dodané zo strany Objednávateľa musia byť dodané po jazykovej korektúre a s interpunkčnými znamienkami. Zhotoviteľ nezodpovedá za jazykovú a textovú korektúru, tieto sú plne v zodpovednosti Objednávateľa.
 4. Objednávateľ je povinný podkladové materiály zaslať Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od odoslania emailu s požiadavkou na podkladové materiály zo strany Zhotoviteľa.
 5. Do 7 pracovných dní od dodania všetkých podkladových materiálov zo strany Objednávateľa, má Zhotoviteľ povinnosť zhotoviť dielo, ktoré je predmetom Zmluvy o dielo. Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými Zhotoviteľom, na ktoré nemá Zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác Zhotoviteľa pre prekážky na strane Objednávateľa.
 6. Z dôvodu dodržania jednotlivých lehôt je povinnosťou Zhotoviteľa, ako aj Objednávateľa, aby si sledoval jednotlivé termíny a emailovú komunikáciu a kontroloval, či sa niektoré emaily z technických príčin nenachádzajú v spame.
 7. V deň ukončenia diela zo strany Zhotoviteľa obdrží Objednávateľ email s požiadavkou na finálnu akceptáciu webovej stránky. V prípade odsúhlasenia/akceptácie zo strany Objednávateľa, dochádza k odovzdaniu diela zo strany Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a webová stránka Objednávateľa bude zverejnená na objednanej doméne najneskôr do 24 hodín of finálnej akceptácie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je povinný od Zhotoviteľa dielo riadne prevziať.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu, v lehote do 7 kalendárnych dní od odoslania Objednávky, avšak v prípade, ak ešte neodoslal žiadne podkladové materiály Zhotoviteľovi. V takomto prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie 50% poplatku z celkovej hodnoty Objednávky.

 1. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy bez uvedenia dôvodu po zaslaní podkladových materiálov, a to i v prípade časti materiálov, v takom prípade Objednávateľ už nemá nárok na vrátanie ceny objednávky za webovú stránku.
 2. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy do 7 pracovných dní, pričom k takémuto omeškaniu nedošlo z dôvodu živelnej pohromy alebo iných nepredvídateľných udalostí, musí dodať dielo v dodatočnej lehote najneskôr 7 kalendárnych dní. V takomto prípade má Objednávateľ právo na 10% zľavu z ceny Objednávky za webovú stránku.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi podkladové materiály, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, avšak tie svojim obsahom, grafickým spracovaním alebo účelom, na ktorý majú byť použité, porušujú právne predpisy SR alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi. V takomto prípade má právo Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti vrátenia ceny Objednávky za webovú stránku.
 4. Zhotoviteľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej (emailom) výzve porušuje ustanovenia všeobecných obchodných podmienok, a to bez nároku na vrátenie ceny Objednávky za webovú stránku.
 5. V prípade, ak dôjde k živelnej udalosti, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, ktorú nevie zmluvná strana ovplyvniť, nie je možné odstúpiť od zmluvy ani zo strany Objednávateľa, ani zo strany Zhotoviteľa s finančnými nárokmi na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Odstúpiť od zmluvy je možné prostredníctvom e-mailu na emailové adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v údajoch zmluvných strán v Objednávke. Odstúpenie od zmluvy potvrdí opačná zmluvná strana, t.j. Objednávateľ, alebo Zhotoviteľ, emailom bez zbytočného odkladu. Pri odstúpení od Zmluvy je nevyhnutné jednoznačne identifikovať číslo Objednávky/Zmluvy, o ktorú sa jedná.
 7. Ani v jednom prípade odstúpenia nie je možné vrátiť poplatok za webhosting a doménu. V prípade odstúpenia sa dobropisovaná čiastka týka ceny diela – webovej stránky.

V. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku VII. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa Objednávky Objednávateľa, ktorú zadá prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa www.novewebstranky.sk
 3. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej typu Objednávky, príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
 4. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných Objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal Objednávateľ.
 5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní ceny za dielo zaslať do 24 hodín požiadavky na podklady pre objednanú webovú stránku.
 6. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní podkladov k webovej stránke (texty, obrázky) sprístupniť link pre Objednávateľa do klientskej zóny, v ktorej Objednávateľ vidí internetovú prezentáciu objednaného diela.
 7. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť Objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov dodaných mu Objednávateľom so softvérom, alebo komponentami, ktoré použije Zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak, vždy, ak by použitie takých komponentov, alebo softvér mohol narušiť funkčnosť stránky, alebo úroveň, či kvalitu jej vybavenia.

VI. Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ má povinnosť na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky, ktorú si v eshope vybral, po ukončení prác na strane Zhotoviteľa a odsúhlasiť tak funkčnosť webovej stránky.
 2. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový alebo zvukoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom čase, pričom tento čas musí byť v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci Zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky možnom čase, pritom však v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa.

VII. Ceny

 1. Ceny platné na eshope novewebstranky.sk sú stanovené Zhotoviteľom a pre účely Objednávky sú platné v čase tak, ako boli v deň odoslanej záväznej Objednávky. Počas termínu vyhotovenia diela sa základná cena webstránky nemení. Cena za dielo sa môže navýšiť iba v prípade o dodatočnú Objednávku služieb zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
 2. Cena za doménu a webhosting sa mení, avšak vždy maximálne iba raz za kalendárny rok, spravidla vždy k 1.januáru kalendárneho roka. V prípade Objednávky služby za webhosting a doménu tak môže byť táto služba v nasledujúcich obdobiach spoplatnená iným poplatkom ako bola spoplatnená v prvý rok objednania tejto služby.

VIII. Zodpovednosť za škodu

 1. Vlastníkom zhotovovaných webových stránok je Zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo škody z zhotovovaným webovým stránkam prechádza na Objednávateľa odovzdaním webových stránok, ktoré je potvrdené emailovou akceptáciou, čím Objednávateľ potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek z objednávky.
 2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie Objednávateľ.
 3. Po prevzatí stránky akékoľvek požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových alebo zvukoobrazových záznamoch, budú posudzované ako nová objednávka na zmenu alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu osobitný cenník.

IX. Autorské práva

 1. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných Objednávateľom nesie Objednávateľ.
 2. Objednávateľ akceptačným emailom, ktorým prevzal finálne vyhotovenie jeho webovej stránky, nadobudne výlučné právo používať dielo ako internetovú stránku. Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu Zhotoviteľa.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ spracúva jeho osobné údaje za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo.
 2. Osobné údaje, ktoré Zhotoviteľ spracúva za Objednávateľa, sú:
 • v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, fakturačná poštová adresa, v prípade fyzickej osoby podnikateľa jeho IČO, DIČ a IČDPH,
 • v prípade právnickej osoby: názov firmy, sídlo firmy a fakturačná adresa, meno a priezvisko oprávnenej osoby konať a objednávať v mene právnickej osoby Objednávateľa, telefónne číslo, emailová adresa, IČO, DIČ, IČDHP.
 1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v pätičke webovej stránky Objednávateľa uvádzať, kto je Zhotoviteľ webovej stránky Objednávateľ.

XI. Komunikácia

 1. Komunikácia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom prebieha najmä elektronicky, a to na emailové adresy uvedené v Objednávke. V prípade dodatočných otázok, potrebných diskusií v konkrétnych častiach tvorby diela, je možná komunikácia aj telefonicky, a to na telefónne kontakty uvedené v Objednávke
 2. Všetka komunikácia zásadného charakteru, ako je potvrdenie, odsúhlasenie, reklamácia, odstúpenie a podobne, sú akceptované výhradne emailovou formou.

XII. Vady diela a reklamácie

 1. V prípade, ak na diele sú vady, ktoré vznikli zásahom tretej osoby, po odovzdaní diela zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi, Zhotoviteľ v takomto prípade nezodpovedá za vady diela.
 2. Akákoľvek reklamácia diela musí byť zo strany Objednávateľa uplatnená voči Zhotoviteľovi ihneď ako to zistí. Zhotoviteľ túto reklamáciu musí v čo najkratšom čase odstrániť.
 3. Reklamácia na dielo musí byť zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podaná vždy emailovou formou, a to na emailovú adresu uvedenú v Objednávke.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platí v znení uvedenom na stránkach novewebstranky.sk v deň odoslania záväznej Objednávky.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to vyžaduje zmena obchodnej politiky spoločnosti alebo platnej legislatívy, pričom na svojej stránke novewebstranky.sk má povinnosť zobrazovať aktuálne všeobecné obchodné podmienky.
 3. Časti, ktoré nie sú obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
 4. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok počas obdobia výkonu predmetu Objednávky/Zmluvy o dielo, platia pre obe zmluvné strany tie všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli platné v čase odoslania záväznej Objednávky.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 28/6/2022.